Δωρεές

Δεν δεχόμαστε δωρεές. Δεν έχουμε τρεχούμενο λογαριασμό. Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας πληρώνει τα πάντα από την τσέπη του.